Υποβολή
Περιλήψεων Εργασιών

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η 10η Φεβρουαρίου 2021.
Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Προφορικές και ως Ηλεκτρονικά Αναρτημένες
Ανακοινώσεις (e-posters). Παρακαλούμε να δηλώνετε εάν επιθυμείτε η εργασία που
υποβάλλετε να παρουσιαστεί ως προφορική ή ως αναρτημένη ανακοίνωση (poster).
Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία
των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η επιτροπή κρίσης
των εργασιών διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε
poster.
Οι θεματικές ενότητες των Προφορικών και Αναρτημένων Ανακοινώσεων είναι οι
κάτωθι:
• Παθολογία – Ανοσολογία – Αλλεργιολογία – Ρευματολογία
• Παθολογία – Λοιμωξιολογία – Εντατικολογία – Πνευμονολογία
• Παθολογία – Καρδιολογία – Καρδιαγγειακές / Μεταβολικές Παθήσεις
• Παθολογία – Νεφρολογία – Ενδοκρινολογία
• Παθολογία – Ηπατολογία – Γαστρεντερολογία
• Παθολογία – Ογκολογία – Αιματολογία
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν στο ειδικό τεύχος με τις «Περιλήψεις
των Ανακοινώσεων» όπως ακριβώς θα αποσταλούν, με απευθείας αναπαραγωγή
από το πρωτότυπο έντυπο χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν
σωστά οι παρακάτω οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών.

Οδηγίες Σύνταξης
Περιλήψεων Εργασιών

• H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Ο τύπος της γραμματοσειράς να είναι Arial, τo μέγεθος της γραμματοσειράς να
είναι 11 pt και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
• Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο
το δυνατόν πιο βραχύς.
• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
Πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο –
π.χ. Φράγκος Άγγελος.
• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης
του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία
βρίσκεται – π.χ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα.
• Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται
με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες).
• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
Εισαγωγή-Σκοπός, Υλικά και Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα.
• Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση
μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει
να αναφέρονται με τη δραστική ουσία και όχι με την εμπορική ονομασία τους.

Οδηγίες Υποβολής
Περιλήψεων Εργασιών

• Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας τη φόρμα στην
ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.imsgcongress2021.gr
• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή
μέλους της συγγραφικής ομάδας. Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται με την
υποβολή της περίληψης.
• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής,
δε θα γίνονται δεκτές.
• Οι εργασίες δεν πρέπει να έχουν προηγουμένως ανακοινωθεί σε άλλο ελληνικό
συνέδριο ή δημοσιευθεί σε τόμο πρακτικών ελληνικού συνεδρίου.
• Εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί
επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία
συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής επιβεβαίωσης, παρακαλούμε
όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου.

Επώνυμο*

Όνομα*

Φορέας/Οργανισμός/Νοσοκομείο*

Eιδικότητα*

Πόλη*

Τηλέφωνο*

Κινητό Τηλ.*

Email*

Τίτλος εργασίας*

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες : *

Επιλέξτε τρόπο παρουσίασης : *

Μεταφόρτωση αρχείου Περίληψης (doc ή docx)*
Παρακαλούμε να αποστείλετε έγγραφο Word, (μέγιστο μέγεθος αρχείου 10MB).
Το όνομα του αρχείου προς μεταφόρτωση, πρέπει να περιέχει μικρούς Λατινικούς χαρακτήρες,
χωρίς να μεσολαβούν τελείες ή άλλα ειδικά σύμβολα.
Το κείμενο της περίληψης πρέπει να ακολουθεί τις παραπάνω οδηγίες.

GDPR – Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Λόγω της αναγκαιότητας συμπλήρωσης του παρόντος Δελτίου Εγγραφής, η εταιρία μας σεβόμενη τη θεμελιώδη σημασία του νέου κανονισμού περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR), ζητά την παρακάτω συγκατάθεσή σας, με την προοπτική ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ούτε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους:

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ να διατηρηθούν τα ανωτέρω προσωπικά μου στοιχεία στη βάση δεδομένων της εταιρίας σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκδήλωσης και για το χρονικό διάστημα 6 μηνών, μετά το πέρας της εκδήλωσης. *

Please type the text shown in the following field*
captcha